30 sierpnia 2023 godz. 24:00 upływa termin ważności legitymacji Instruktora (art.33 uokp), Egzaminatora (art.58 uokp)

opublikowano 26 sierpnia 2023

Koleżanki i Koledzy

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami odnośnie terminu ważności legitymacji Instruktora (art.33 uokp) i Egzaminatora (art.58 uokp), których ważność upłynęła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - na podstawie przywołanych regulacji prawnych tj:

1)      Art. 15zzzw Ustawy z 2 marca 2020 r. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.2023.1327 t.j.

2)      § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz. U z 16 czerwca 2023 r. Poz.1118

3)      Art. 57 § 1 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U 2023 poz. 775 t.j.

Wskazuję, że termin ważności legitymacji Instruktora upływa 30 sierpnia 2023 godz. 24:00,

  2 lipca – 30 sierpnia 2023 = 30+30 = 60 dni, vide poniższy wyciąg.

Pozdrawiam
Roman Stencel, prezes 

  

Wyciąg z przepisów regulujących ważność między innymi legitymacji instruktora nauki jazdy (art.33 uokp), legitymacji egzaminatora (art.58 uokp), których ważność upłynęła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

1)   USTAWA z dnia 2 marca 2020 r.
Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dz.U.2023.1327 t.j

Art. 15zzzw.  [Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami]

W przypadku gdy ważność:

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

8) uprawnień do kierowania pojazdami,

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

2)  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)z dnia 14 czerwca 2023 r.
w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Ogłoszenie Dz. U z 16 czerwca 2023 r. Poz. 1118

Na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 2. Z dniem 1 lipca 2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

 

3)  USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U 2023 poz. 775 t.j.

Obliczanie terminów

Art. 57. Kpa

§ 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, to przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Przykładowo, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (por. art. 129 § 2 k.p.a.).

Gdyby więc doręczenie decyzji nastąpiło 15 maja 2019 r. (środa), to przy obliczaniu terminu na wniesienie odwołania nie uwzględnia się dnia doręczenia i te 14 dni należy liczyć od 16 maja. Termin na wniesienie odwołania upłynie 29 maja (środa) o godzinie 24:00