Zdawalnosc egzaminow w WORD-ach

Przypominamy, że 10 stycznia 2006 weszło w życie Rozporządzenie MI z 27.10.2005, w sprawie szkolenia, egzaminowania…Dz.U 217, które sprawiło, że wyjechaliśmy z „placów” na drogi!

 Dane statystyczne jednoznacznie wskazują, że po 2005r o około 5% zmalała średnia zdawalność egzaminów państwowych na prawo jazdy kat.B "Global".

W latach 2006 - 2008 wskaźnik zdawalności egzaminów kat.B "Global" utrzymywał się na poziomie ok. 32,50%

 

2009r wystąpił znaczący spadek tego wskaźnika bo o ponad 1,50% do wyskości ok.31%.

 

Poniższy wykres dowodzi o stabilności niskiej wysokości  średniego wskaźnika zdawalności egzaminów praktycznych kat.B "Global" w latach 2009 - 2012.

 

Skokowy wzrost w 2014r o ok 3% średniej zadawalnosci egzaminów praktycznych kat.B jest prawdopodobnie skutkiem nowej metodologii, algorytmu wyliczania względnego wskaźnika zdawalnosci za pierwszym podejsciem zastosowanego przez dostawcę (Hewlett-Packard w konsorcjum z PWPW) nowego systemu teleinformatycznego dla Word-ów.

Od 2014r utrzymuje się w miarę stabilna wartość 34% - 35% wskaźnika średniej zdawalności egzaminów praktycznych kat. B "Global".

Tylko dane statystyczne w wariancie za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w OSK mogą być jednym z obiektywnych mierników oceny efektywności szkolenia oraz stopnia przygotowania kursantów do egzaminu państwowego.
Poniższe zobrazowanie graficzne potwierdza systematyczny wzrost wskaźnika zdawalności egzaminów praktycznych kat. B "za pierwszym podejściem" po szkoleniu podstawowym! Dane statystyczne w wariancie wszystkie podejścia tzw. "Global" uwzględniają również egzaminy osób podlegających sprawdzeniu kwalifikacji ( przekroczenie limitu 24 pkt. za naruszenia przepisów ruchu drogowego; po zatrzymaniu lub cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami na okres przekraczający rok; itp.)


Jednak wartości tych wskaźników nadal są istotnie niższe od wyników praktycznych egzaminów państwowych na prawo jazdy w krajach Europy Zachodniej ( 60% - 70% )!

Jedną z istotnych przyczyn tego jest archaiczny, niesprawiedliwy system kryteriów oceny wykonania zadań egzaminacyjnych określonych rozporządzeniem ws egzaminowania. Przykładowo wskazuję na jedno z nich funkcjonujące "od zarania dziejów", cyt. aktualny przepis § 28 ust.1 pkt.2 lit. a rozp. Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2019 Dz.U poz. 1206:

"Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli - dwukrotnie nieprawidlowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne"!


Dlatego środowiska branżowe i reprezentujące je organizacje społeczne postulują i dążą do koniecznych zmian systemowych w tym i w zakresie zadań egzaminacyjnych oraz obiektywnych kryteriów oceny ich wykonania, a także wdrożenia narzędzi mających na celu sprawiedliwą kompleksową ocenę zachowań osoby egzaminowanej.

 

 

 Ranking Word-ów wg. średniej zdawalności egzaminów praktycznych kat. B
narastająco w okresie 12 lat: 2009 - 2020 warianty "Pierwsze Podejście" i "Global"

 

 

 

 

szczegóły Tutaj

 

 

Poniższe zobrazowanie graficzne dokumentuje boleśnie odczywany w środowisku branżowym dramatyczny spadek liczby egzaminów praktycznych kat. B w stosunku do 2012r:


- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2015r - 22,39% = 466 346 / 600 860

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2016r - 26,47% = 441 799 / 600 860

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2017r - 32,24% = 407 113 / 600 860

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2018r - 29,42% = 424 075 / 600 860

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2019r - 37,13% = 377 787 / 600 860

- za pierwszym podejściem po szkoleniu podstawowym w 2020r - 48,05% = 312 160 / 600 860

 

 

  

 


 

Informacje statystyczne o egzaminach praktycznych kat. B, 

w których uczestniczył INSTRUKTOR

 

Poniższe zobrazowania graficzne dokumentują statystyki liczby egzaminów z udziałem instruktora, a także systematyczny znaczący wzrost zdawalności takich egzaminów, bo w 2018 o ok. 5,50% a, w 2020 roku o ok. 7,75% = 49,20 - 41,45.
W 2020r odnotowaliśmy kolejne znaczne zmniejszenie liczby egzaminów z udziałem instruktora spowodowane głównie pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (niektóre WORD-y uniemożliwiały uczestnictwo instruktora prowadzącego w egzaminie państwowym - uzasadniając koniecznością zmniejszenia ryzyka zarażenia koronawirusem).
W konsekwencji powyższego obniżyła się wartość wskaźnika
udziału egzaminów, w których uczestniczy instruktor - do ok. 0,41% ogólnej liczby egzaminów praktycznych kat. B "Global". Do 2020 roku widoczna jest niewielka tendencja wzrostowa tego wskżnika.

 

 

Szczegółowe dane statystyczne o egzaminach z udziałem instruktora narastająco w latach 2017 - 2020 w poszczególnych kat. prawa jazdy TUTAJ (kliknij)  

 

 

EGZAMINY TEORETYCZNE  kat. B prawa jazdy

 

 

 

Znaczący wzrost  w 2020 roku o 3% - 4% zdawalności państwowych egzaminów teoretycznych kat. B prawa jazdy dowodzi skuteczności samokształcenia z wykorzystaniem Internetu oraz wykładów w trybie LIVE!

 

Albowiem z powodu pandemii koronowirsa SARS-CoV-2 i obowiązku ograniczania ryzyka zachorowania na Covid-19 zajęcia teoretyczne w ramach ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzono w różnych formach zdalnych oraz wiele osób uzyskało wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu państwowgo w trybie eksternistycznym (art.23a uokp).
"Art.23a. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3"

 

 

 Więcej danych o egzaminach teoretycznych narastająco 2013 - 2020 TUTAJ (kliknij)

 


 

Dane statystyczne o skargach na przebieg egzaminów kat.B prawa jazdy narastająco przedstawiają poniższe wykresy.

Wyraźna jest malejąca tendencja liczb składanych i pozytywnych rozstrzygnięć skarg.
W latach 2017 – 2020:
- liczba skarg utrzymuje się w przedziale 604 – 544 rocznie,
- w 2020r
zatrzymała się tendencja wzrostu śred. wskaźnika skarg
 rozpatrzonych pozytywnie 3,31% - 3,13%,
- relatywnie rośnie wartość śred. wskaźnika skarg
 
w stosunku do malejącej liczby egzaminów 4,68 - 6,17 skarg na 10 tys egzaminów praktycznych kat. B

  

legenda:                                                

L egz- liczba egzaminów praktycznych kat. B x 10 mln

L  skarg- liczba skarg w roku x 10 tyś

śr Wsk skarg na 10 tyś. egzamin praktycznych kat. B x 100

P - śr wskaźnik skarg rozpatrzonych pozytywnie

% zdawalności egzaminów kat. B "Global" (P/L)

 

 


 Począwszy od 2017r corocznie wnioskiem z 2-6 stycznia ... w trybie art.10 ust.1 uodip zwracamy się do wszystkich 49 Word-ów o przesłanie oprócz standardowych danych statystycznych o egzaminach państwowych na prawo jazdy również informacji o dysponencie pojazdu, którym prowadzono egzaminy praktyczne w poprzednim roku tj. w dyspozycji WORD i np. pojazdem o którym mowa w art.53 ust.4 i ust.4a uokp.

W stosunku do 2017r wystąpiła znacząca porawa dyscypliny udostępnienia wnioskowanej informacji o dysponencie pojazdu, którym prowadzono egzamin.

Wystapiły problemy z pozyskaniem  wnioskowanych informacji statystycznych związane z dokonanym z dniem 1 sierpnia 2019 scaleniem czterech WORD-ów województwa łódzkiego (Łódź, Piotrków Tryb, Sieradz, Skierniewice) w jeden podmiot prawny z WORD Łódź oraz związane z dokonanym z dniem 1 września 2020 scaleniem czterech WORD-ów województwa dolnośląskiego (Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelnia G) w jeden podmiot prawny z DORD Wrocław.
Jednak perturbacje i przeszkody wynikające np. z niezakończonego procesu migracji danych z baz regionalnych do jednolitego systemu teleinformatycznego udało się przezwyciężyć w atmosferze wzajemnego zrozumienia ważności interesu publicznego w publikowaniu danych statystycznych o egzaminach państwowych na prawo jazdy.

W pierwszej dekadzie marca 2021 wpłynęło 99% danych objętych wnioskiem z 6 stycznia 2021, dziękujemy.

W załącznikach prezentuję zbiorcze dane za poszczególne okresy sprawozdawcze - opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Word-ów. 

Zwracam uwagę na znacznie wyższą zdawalność egzaminów praktycznych kat. prowadzonych pojazdami osk, a także tendencję wzrostową liczby egzaminów prowadzonych pojazdem osk w odniesieniu do liczby egzaminów prowadzonych pojazdami w dyspozycji Word (udział)!

więcej:

TUTAJ 2017r

TUTAJ 2018R

TUTAJ Narastająco 2017R-2020R

 zredagował i opublikował: Roman Stencel