2013-07-05 Wniosek do dyr. DTD MTBiGM p. Andrzeja Bogdanowicza o interpretacje przepisu art. 26 ust.9 uokp dot. miejsca prowadz. 3 dniowych warsztatów instruktorów

pobierz scan odpowiedzi DTD MTBiGM / opublikowano 22 sierpnia 2013r /

 opublikowano 17.07.2013 21:00

pobierz scan oryginału wniosku

Pan Andrzej Bogdanowicz

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

 

 

Wniosek

W imieniu n/w czterech organizacji społecznych środowiska osk zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne zredagowanie i przesłanie opinii interpretacyjnej odnośnie zakresu stosowania przepisu art.26 ust.9 ustawy o kierujących pojazdami.

W szczególności prosimy o jednoznaczną opinię czy przepis art.26 ust. 9 stosuje się do wszystkich szkoleń wyszczególnionych w uokp jako kompetencja osk, w tym i 3 – dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców, o których mowa w art.35 ust.6 i realizowanych przez ośrodki szkolenia kierowców posiadające poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymogów, o których mowa w art.31 uokp?

 

uzasadnienie

 

Na portach, w biuletynach oraz serwisach  internetowych pojawia się coraz więcej „atrakcyjnych” ofert zachęcających instruktorów do uczestnictwa w 3 dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego z deklaracją przeprowadzenia szkolenia w dowolnym, dogodnym miejscu, vide poniższe:

 

I.„Zapraszamy wszystkie szkoły jazdy do współpracy. Jeżeli posiadacie Państwo zorganizowaną grupę instruktorów, chcielibyście przeprowadzić szkolenie w swojej placówce, w swoim mieście lub macie inne życzenia skontaktujcie się z nami. Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy!”

http://www.naukajazdy.wroc.pl/oferta/szkolenia-dla-instruktor%C3%B3w/warsztaty-dla-instruktor%C3%B3w.html

 

II. Instruktor ma obowiązek ukończyć i do 7 stycznia każdego roku przedstawić Staroście zaświadczenie o odbyciu Warsztatów doskonalenia zawodowego.
Są to zajęcia trwające 3 dni, obejmujące teorię i praktykę. Rozpoczynamy w piątki o 17:00, kończymy w niedziele ok.14.00

Zajęcia prowadzone będą  w JANKAR O.S.K. Karol Kreft  84-240 REDA ul. Jana Brzechwy 1A tj. Oddział Super OSK „D. Śmiarowski” Gdańsk przez kompetentnych wykładowców, …

Warunkiem jest utworzenie się grupy.

Po zawiadomieniu prezydenta Gdańska ( pismo z 06.06.2013r)  w prezentowanych na witrynach internetowych informacjach nie wskazuje się już miejsc  prowadzenia zajęć, vide: http://jankar.pl/38-Kursy_i_warsztaty_instruktorskie

Podkreślić należy, że siedziba JANKAR O.S.K. nie jest zlokalizowana w powiecie sąsiadującym z powiatem grodzkim Gdańsk, w którym jest wpisany do rejestru przedsiębiorców  Super OSK „D. Śmiarowski”, a który wystawi zaświadczenia o ukończeniu
3 dniowych warsztatów!

 

http://www.liniaszkolenia.pl/kurs-doskonalenia-zawodowego.html

http://www.superosk.pl/osk/2/nasi-partnerzy.html; http://www.superosk.pl/osk/1/o-superoskpl.html

 

III. Tymczasem  przepisy ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami /uokp/ jednoznacznie stanowią w art. 26 ust.9 cyt. „ Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art.28 ust. 1, oraz na terenie powiatu sąsiedniego.”

 

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do:

1) nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym – dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia motoroweru lub pojazdu silnikowego dowolnej kategorii prawa jazdy;

2) nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewrowym – dla szkolenia w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1,D1+E, D lub D+E.

 

IV. Jeżeli okaże się ( a organy nadzoru zapowiadają badanie ), że szkolenie w ramach 3 dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów nie było prowadzone z przestrzeganiem wymogów określonych w art. 26 ust.9 [ miejsce prowadzenia]  , to z oczywistych powodów prawnych zakwestionują zaświadczenie  potwierdzające uczestnictwo w 3 dniowych warsztatach i w konsekwencji pojawią się poważne perturbacje i uzasadnione roszczenia instruktorów!, vide poniższa korespondencja e-mail

-----Original Message-----
From: Andrzej Byszewski [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Tuesday, June 11, 2013 2:00 PM
To: OIGOSK Koszalin
Subject: Re: 3- dniowe warsztaty, zagrożenia \ prośba o opinię nt. miejsca prowadzenia tj. art.26 ust.9 uokp

 

Witam.

Pan Roman Stencel

Tak- do warsztatów ma zastosowanie art.26 ust.9.

Sprawę przekazałem do organu właściwego.

 

Pozdrawiam Andrzej Byszewski

 

-----Original Message-----

From: Grzegorz Pecolt [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Friday, June 28, 2013 1:39 PM
To: OIGOSK Koszalin

Subject: dotyczy zapytania

 

Pan Roman Stencel

Prezes O.I.G.OSK

 

Do warsztatów 3-dniowych ma zastosowanie art.26 ust.9 uokp

Nie były akceptowane w żadnej formie szkolenia o których mowa w art.35

ust.1 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ,prowadzone przez oddziały Super OSK D. Śmiarowski Gdańsk na terenie powiatu koszalińskiego

 Pozdrawiam Grzegorz Pecolt

 

 V. Jak wskazuje w załączonym piśmie z 03.07.2013 radca prawny Jakub Mańczak cyt. „W przestrzeni publicznej aktualnie spotkać można  skrajnie odmienne interpretacje przepisu ar. 26 ustawy o kierujących pojazdami…”

Przytaczamy jedną z nich:

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Fwd: Interpretacja prawnika odnośnie warsztatów
Data: 2013-06-26 13:10
Nadawca: "Paweł" < Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Przepis art. 26 ust. 9 znajduje się w rozdziale zatytułowanym "Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami" i następuje po przepisach odnoszących się do szkolenia kandydatów na kierowców, a zatem w mojej ocenie systemowo nie ma żadnych wątpliwości, iż ograniczenie do powiatu i powiatu sąsiedniego dotyczy szkoleń na motorowery, pojazdy silnikowe i uprawnienie do kierowania tramwajem kandydatów na kierowców realizowanego przez OSK. Tym samym szkolenie kandydatów na instruktorów - uregulowane w zupełnie innym rozdziale UOKP - 6, może być wykonywane przez superOSK w dowolnym miejscu na terenie RP zgodnie z art. 75a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dotyczy to również 3-dniowych warsztatów doszkalających. Gdyby ustawodawca zamierzał ograniczyć całą działalność OSK do jednego powiatu i powiatu sąsiedniego, to ograniczenie z art. 26 ust. 9 UOKP znalazłoby się w rozdziale 5 "Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie" i ustawodawca w miejsce wyrazu "szkolenie" posłużyłby się wyrazem "działalność".

 

VI. Sygnalizowany problem będzie niewątpliwie narastać wraz ze zbliżaniem się progowego terminu  7 stycznia 2014r , do którego należy przedstawić staroście prowadzącemu ewidencję - zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w 2013r w
3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców ( art. 37 ust.1 pkt.3 / art. 38 ust.5 pkt.3 uokp).

Ponadto jak sugeruje się we wzmiankowanym piśmie z 03.07.2013 radcy prawnego Jakuba Mańczaka – rozważane są powództwa sądowe na tle różnorodnej interpretacji art. 26 ust.9 uokp!

 

VII. Przy okazji konstatujemy, że aktualnie obowiązują niespójne treścią (vide załączniki) dwa wzorce zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego, które niestety nie ułatwiają staroście prowadzącemu ewidencję instruktorów / wykładowców - szybkiej weryfikacji czy szkolenia prowadzono w miejscu zgodnym z art. 26 ust.9 uokp.

Wskazując na powyższe apelujemy o pilne rozpoczęcie prac mających na celu ujednolicenie wzorca zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego oraz zamieszczenie we wzorcu adresu miejsca prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na placu manewrowym!

 
 

zredagował: Roman Stencel