2016-02-08 Trzeci wniosek do Resortu Transportu ws. uregulowania w rozporządzeniu zakresu obowiązywania dop. prędkości wyrażonej znakiem B-33 w zestawie ze znakiem A-11a

opublikowano 8 luty 2016 23:15

 

Szanowny Pan Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 

ul. Chałubińskiego 4/6

00-928 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze wymienione w załączonym piśmie współpracujące organizacje społeczne środowiska ośrodków szkolenia kierowców niniejszym zwracają się po raz trzeci z prośbą o uwzględnienie uwag wyszczególnionych w załączonym wniosku przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia MI i MSWiA z 31.07.2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Podkreślamy, że podnoszona kwestia jest społecznie bardzo dolegliwa, a wskazywane niejednoznaczności regulacji prawnych skutkują rozbieżnymi interpretacjami oraz wątpliwościami co do profesjonalizmu państwowych organów stanowiących prawo.


Skandalem jest, że od tylu lat organy nadzoru i kierownictwa niektórych WORD-ów wykorzystując wskazane niejednoznaczności prawne tolerują werdykty egzaminatorów skutkujące negatywną oceną za przekroczenie prędkości określonej znakiem B-33 zastosowanym w zestawie ze znakiem A-11a po przejechaniu progu zwalniającego przez osobę egzaminowaną stosującą się jednocześnie do przepisu art.20 ust.1 uprd.

Do czasu jednoznacznego uregulowania omawianej problematyki w rozporządzeniu apelujemy o przesłanie marszałkom województw sprawujących nadzór nad WORD - ami opinii resortu z sentencją jak w piśmie DTD MTBiGM znak TD-7km-053-35/08 z 20.06.2008.

 Wierzymy, że pod Pana kierownictwem wreszcie resort transportu jednoznacznie ureguluje w powszechnie znanym rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych wskazywane rozbieżności.

Tym bardziej,  że do rozwiązania zgłaszanego problemu wystarczy jedynie dobra wola i konsekwencja resortu, skoro już prawie przed czterema laty z-ca dyr. DTD p. Oleksiak pisemnie (TD-2wt-5142-68/12) zapowiedział analizę naszego wniosku, a innych przeszkód proponowanej regulacji nie dostrzegamy.

więcej TUTAJ

linki do wcześniejszych wystąpień:

http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/wspolny_wniosek_do_min_Rynasiewicza20140701B33+A11a.pdf

http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/B-33+A-11a_wniosek.pdf

http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/B-33+A-11a_odpMTBiGM.pdf


Odpowiedź resortu transportu, TUTAJ

Pismem DTD.II.4401.57.2016.MK.1 NK: 32677/16 z 7 marca 2016 resort informuje, że wskutek obowiazującej od 8 października 2015 ( Dz. U poz.1314) zmiany brzmienia treści pkt. 8.1 załacznika nr 4 do rozporządzenia MI ws. szczgółowych warunków technicznych znaków i sygnałów drogowych... - wyeliminowano opisywane watpliwosci odnośnie zakresu obowiązywania ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33 w zestawie ze znakiem A-11a "prog zwalniający".
Reasumując ograniczenie prędkości wynikające ze znaku B-33 zastosowanego w zestwie ze znakiem A-11a jest uchylane na zasadach ogólnych określonych §27 i §32 rozporządzenia MI oraz MSWiA z 2002 ws. znaków i sygnałw drogowych