2020-03-26 Wspólny wniosek do min R. Webera o opinię ws wymiaru szkolenia równoległego

Pan Rafał Weber
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6
/ ID ePUAP:
MIIB /

Wniosek
o opinię ws. stosowania przepisu §9 ust.2a
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Dz. U 2018 poz.1885 t.j.

W imieniu n/w współpracujących organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców / OSK/ reprezentowanych przez statutowych przedstawicieli - zwracamy się z uprzejmą prośbą o opinię w sprawie stosowania przepisu §9 ust.2a Rozporządzenia MIB z 4 marca 2016 w sprawie szkolenia...

„2a. Za szkolenie prowadzone równolegle, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się szkolenie prowadzone w tym samym czasie i przez ten sam podmiot. Zmniejszenie liczby godzin zajęć, odpowiednio teoretycznych lub praktycznych, następuje wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia prowadzone równolegle zakończyły się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osobę szkoloną w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia.”

A konkretnie czy zdaniem ministerstwa dopuszczalnym jest zmniejszenie liczby godzin zajęć praktycznych osoby szkolonej równolegle, która przed rozpoczęciem szkolenia równoległego lub kontynuując w tym samym osk szkolenie równoległe po przerwaniu - uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego, w trybie przepisu art. 23a Ustawy z 05.01.2011 o kierujących pojazdami?

"Art. 23a. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub

uprawnienia do kierowania tramwajem, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jestzwolniona z odbywania zajęć, o których mowa odpowiednio w art. 23 ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, oraz odpowiednio z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego, o którym mowa w art. 23 ust. 4, lub części teoretycznej ćwiczeń sprawdzających, o których mowa w art. 23 ust. 5 pkt 3."

uzasadnienie

Zdarzają się przypadki, iż niektóre Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego /WORD/ wdrażają procedury wyjaśniające w trybie przepisu §11 ust.2 Rozporządzenia MI z 28.06.2019 ws egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami... - celem wyeliminowania wątpliwości i potwierdzenia zgodności z obowiązującymi wymogami minimalnego wymiaru szkolenia prowadzonego równolegle.

Niektóre starostwa uwzględniają wątpliwości WORD-ów skutkujące odmową zarejestrowania na egzamin państwowy osoby w zakresie kat. prawa jazdy, którą szkolono w wymiarze zmniejszonym na podstawie przepisu §9 ust.2a Rozporządzenia MIB ws szkolenia...

Naszym zdaniem powyższe procedury niesprawiedliwie wydłużają okres oczekiwania na egzamin oraz bezpodstawnie narażają kierowników OSK na zarzuty braku profesjonalizmu!

Jednak przede wszystkim bezprawnym jest kwestionowanie prawa osoby do zmniejszenia liczby godzin zajęć praktycznych, tylko dlatego że osoba ta przystąpiła do egzaminu teoretycznego w trybie przepisu art. 23a uokp.

W uzasadnieniu powyższej tezy wskazujemy:

1) przepis art. 23a uokp dotyczy cyt. "Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem"

Natomiast przepis §9 ust.2a Rozporządzenia MIB ws szkolenia...dotyczy cyt. " ...po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osobę szkoloną w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia "

Pomimo, że powyższe regulacje mogą dotyczyć tej samej osoby fizycznej, to jednak istotnie różnicują status faktyczno - prawny tej osoby.

2) powszechnym jest szkolenie równoległe w zakresie kat. C i C+E prawa jazdy prowadzone jest przez tego samego instruktora i tym samym samochodem ciężarowym na obie kategorie.
W takich okolicznościach zmniejszenie o 10 liczby godz. szkolenia kat. C jest w pełni uzasadnione, bez szkody na umiejętności finalnego kierowcy.

Ministerialna opinia potwierdzająca powyższe tezy może pomóc w eliminowaniu sygnalizowanych wątpliwości oraz związanych z nimi uciążliwości, dlatego prosimy o pilne zajęcie stanowiska.

z poważaniem

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Piastowie,KRS0000256376 
Krzysztof Szymański– prezes

Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie,KRS0000133194
Krzysztof Bandos – prezes

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie, KRS0000276855 
Roman Stencel
– prezes

ODPOWIEDŹ z 7 kwietnia 2020